ESV har svarat på remissen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid
ägarskiften i fåmansföretag, dels se över regler i syfte att begränsa
möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling. Ekonomistyrningsverket (ESV) är en av de remissinstanser som har lämnat synpunkter på förslaget.