ESV lämnar förslag för att effektivisera myndigheters arbete med intern styrning och kontroll

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att kartlägga och analysera hur de så kallade internrevisionsmyndigheterna tillämpar förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. ESV:s slutsats är att alla internrevisionsmyndigheter tillämpar förordningen, men med viss variation. ESV har lämnat förslag på förändringar i regleringen med syfte att effektivisera myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll.