ESV lämnar förslag till ändrade regler för redovisning

På EU-nivå pågår ett omfattande arbete med att ta fram gemensamma redovisningsstandarder för alla medlemsländer, och Ekonomistyrningsverket (ESV) har sedan flera år arbetat med internationell anpassning. Som del av anpassningen har ESV ett regeringsuppdrag att göra en översyn av regeringens förordningar om redovisning och vid behov lämna förslag på ändringar. Från svenskt håll har vi redan infört en del förändringar i föreskrifter och ESV har nu avrapporterat detta uppdrag med förslag till förordningsändringar.