Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

I lagrådsremissen föreslås att ett system med tonnagebeskattning införs i
Sverige. Tonnagebeskattning innebär att inkomsten från kvalificerad
rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet.
Den schablonmässigt beräknade inkomsten beskattas med den
gällande skattesatsen.

Rättsdokument, Lagrådsremiss från Finansdepartementet, Magdalena Andersson