EU-projekt till Norrbotten för mer miljöanpassad upphandling

GreenS är ett Horizon2020-projekt finansierat av EUs forsknings- och innovationsprogram med partners i åtta länder; Sverige, Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. Projektet startade juni 2015 och avslutas i maj 2018.

Sveriges medverkan sker via Energikontor Norr och projektleds av Ulrika Lundberg.

Offentlig sektor har stora möjligheter att skynda på en utveckling mot mer miljöanpassade produkter och tjänster genom att ställa krav på dessa i de upphandlingar som genomförs. För många upphandlande myndigheter kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad om vilka miljö- och energikrav som är de rätta att ställa inom olika områden. Här kommer EU-projektet in tillsammans med energikontoret för att ge nya och enklare sätt att hålla sig uppdaterad.

Projektet ska leda till en ökad tillämpningen av miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor. Detta ska ske via utbildningsinsatser riktade till upphandlare inom kommuner, landsting och regioner. Det ska också bli lättare att skriva förfrågningsunderlag genom att använda sig av de tekniska mallar för produkter och tjänster som ska tas fram i projektet, och som kommer att samlas i en databas. Ett antal pilotupphandlingar ska genomföras av offentliga myndigheter med stöd från projektet. Personal på energikontoret kommer att utbildas i projektet, och dessa personer ska under projekttiden, och även efter projektets slut, fungera som en stödfunktion för upphandlare i kommuner och landsting i frågor som rör miljöanpassad upphandling.

– Nyttan med vårt deltagande är att vi som oberoende organisation kan lyfta frågor om gröna upphandlingar med kommunerna, diskutera behoven av vilken utbildning/kompetenshöjning som kan tänkas behövas på området, diskutera svårigheter och möjligheter samt föra dialog med både Upphandlingsmyndigheten och näringslivet. Vi hoppas också att projektet ska inspirera till fler miljöanpassade upphandlingar, säger Marie Holmberg, Projektledare/Energisakkunnig vid Energikontor Norr.