Fler flyktingar i arbete kräver skarpare åtgärder


Ökad flyktinginvandring påverkar BNP-utvecklingen positivt, enligt SCB. Svenskt Näringsliv betonar att det i tider av hög befolkningstillväxt är relevant att fokusera på hur BNP per capita utvecklas. Prognoserna pekar mot en svag utveckling samtidigt som de offentliga kostnaderna ökar. Utmaningen framöver är att få nyanlända i arbete, skriver Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom.