Flera skatteförslag inför budgetpropositionen 2017 till Lagrådet

För att kunna göra en samlad bedömning av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2017, har regeringen remitterat ett antal skatteförslag till Lagrådet. Förslagen har tidigare remitterats som promemorior under våren.