Föräldrastödssatsning redogörs i skrivelse till riksdagen

Regeringen redovisar genomförda insatser för att stärka stödet till föräldrar i föräldraskapet 2006-2013. Regeringen redogör också i skrivelsen för sina bedömningar och presenterar en satsning med samlade insatser för att ytterligare förbättra stödet till föräldrar.

Skrivelse: Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Socialdepartementet,
18 februari 2014