Företag går miste om miljardmarknad

Svenska företag vinner en mycket låg andel av de kontrakt som FN-organen upphandlar årligen, trots att Sverige är stora bidragsgivare till FN. I jämförelse med vårt grannland Danmark är siffran anmärkningsvärt låg.

Det framgår av en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Vad detta beror på och vad som kan göras åt detta har diskuterats under lång tid av flera regeringar och i interpellationer i Riksdagen.

Ellen Hausel Heldahl, jurist/expert
offentlig upphandling. Foto: Svenskt Näringsliv.

OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med Ellen Hausel Heldahl, jurist/expert offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Hon konstaterar att i jämförelse med vårt grannland Danmark är siffran anmärkningsvärt låg. Vad detta beror på och vad som kan göras åt detta har diskuterats under lång tid av flera regeringar och i interpellationer i Riksdagen.

Hållbarhet och innovation

– Svenska företag är duktiga på hållbarhet och innovation och har mycket att bidra med till FN-organen. Det råder politisk konsensus om att svenska företag behövs, och efterfrågas, i FN-systemet. Att svenska företag bearbetar FN-marknaden och ser vilka möjligheter som finns där har ingått i Sveriges exportstrategi. Likväl ser vi en låg andel företag som kontrakteras av FN och IFI. Detta vill vi förändra! Men för att få till en förändring krävs andra strategier och insatser.

Svenska företag är duktiga på hållbarhet och innovation och har mycket att bidra med till FN-organen. Det råder politisk konsensus om att svenska företag behövs, och efterfrågas, i FN-systemet.

Affärsfrämjande strategi

Som en del i svensk exportstrategi har tidigare regeringar utarbetat strategier för affärsfrämjande gentemot FN-systemet. Målet med strategin för affärsfrämjandet är att svenska företag ökar och förbättrar sin marknadsbearbetning gentemot FN-systemet, att fler företag än tidigare bearbetar FN-marknaden, att bearbetningen breddas till fler svenska produkt- och tjänstesektorer än tidigare samt att innovativa svenska företag lyfts fram.

Med anledning av det fick Business Sweden ansvar att stärka affärsområdet Internationellt upphandlade affärer. Tyvärr har dessa satsningar inte gett resultat, andelen företag som vinner kontrakt med ett FN-organ är konstant låg.

Många åtgärder krävs

Svenskt Näringsliv har av denna anledning tagit fram denna rapport, skriver Ellen Hasel Heldahl i förordet till rapporten. Hon fortsätter: I rapporten analyseras problemen och ges förslag på lösningar. Det ska understrykas att det inte finns en lösning på problemet utan det krävs många olika åtgärder av flera aktörer, varav Svenskt Näringsliv är en.

– Vi ser fram emot ett ökat samarbete och fördjupad diskussion med berörda aktörer för att svenska företag ska nå framgång i FN:s upphandlingssystem, avslutar Ellen Hausel Heldahl.

Rapporten föreslår ett antal beprövade åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att vinna affärer men också ett antal nya åtgärder som direkt kan bidra till att kontrakt vinns i upphandlingar, heter det i sammanfattningen. Det inkluderar bland annat; tekniskt stöd för företagen som en databas med internationella upphandlingar, utbildningar och anbudsstöd.

Internationell databas

I rapporten påpekas med anledning av det ovanstående att det inte går att hitta FN:s upphandlingar på ett lika enkelt sätt som de svenska och europeiska, vilka man kan söka i befintliga databastjänster med upphandlingsannonser.

Rapporten föreslår också ”statligt stöd i form av ökat fokus på dialog med svenskar verksamma inom de internationella organisationerna”. Men man pläderar också för att upphandling lyfts upp som en viktig plattform för arbetet inom internationella organisationer. 

Om rapporten

Titel: Orsaker till svenska företags låga deltagande i FN-upphandlingar och framgångsreceptet för att börja vinna affärerna.
Författare: Magnus Josephson, upphandlingsjurist
Marc Lundwall, civilekonom, specialist inom FN-upphandling.

Magnus Josephson, upphandlingsjurist.
Foto: Magnus Josephson AB.