Förslag om en ny svensk tullagstiftning till Lagrådet

Regeringen har idag överlämnat en remiss till Lagrådet, med förslag om bl.a. en ny svensk tullag och en lag om vissa tullbestämmelser. Eftersom EU har fått en ny tullkodex har det varit nödvändigt att se över den svenska tullagstiftningen och de nya föreslagna lagarna kompletterar unionstullkodexen.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson