Förslag om förstärkta kapitaltäckningsregler

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om kapitalbuffertar och nya regler för tillsyn och sanktioner. Regeringen vill även införa tydligare krav på institutens bolagsstyrning och begränsa rörliga ersättningar, liksom stärka skyddet för s k visselblåsare.

Pressmeddelande: Förstärkta kapitaltäckningsregler

Finansdepartementet,
7 april 2014