Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) om bestämmelser för bärgning av långa fordon

I promemorian föreslås en ändring i 12 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276). Förslaget innebär att bärgning av längre fordonskombinationer kan ske utan särskilt undantag.