Förslag till en ny svensk tullagstiftning

Finansdepartementet har idag tagit emot betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen. Betänkandet innehåller förslag till nya regler på tullområdet som kompletterar den nya unionstullkodexen.
Reglerna ska börja tillämpas senast 1 maj 2016.

SOU 2015:5 En ny svensk tullagstiftning

Finansdepartementet,
6 februari 2015