Fortsatt stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Regeringen har i en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutat om ett fortsatt stöd även för 2015 i fråga om insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa. Insatserna omfattar även personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Överenskommelsen är en fortsättning på tidigare årliga överenskommelser sedan 2012.

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015

Socialdepartementet,
8 januari 2015