Förvaltningspolitisk skrivelse presenterar mandatperiodens regeringsinitiativ

Regeringen lämnade den 12 mars skrivelsen "Regeringens förvaltningspolitik" till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen samlat för vilka initiativ den tagit inom det förvaltningspolitiska området sedan hösten 2006. I skrivelsen redogör regeringen även för hur statsförvaltningen utvecklats under perioden.

Skr. 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik

Socialdepartementet,
12 mars 2014