Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll är nu beslutade

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om frågorna om internrevision och internstyrning och kontroll avseende enkäten 2017. Frågorna kan börja besvaras i Hermes den 30 januari 2017.