Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning

I lagrådsremissen föreslås att en lag om marin utrustning ska införas. Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning.