Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/112/EU om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transpor-ter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetar-federationen (ETF) i svensk rätt.