Genomförande av radioutrustningsdirektivet

I propositionen föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen om
radio- och teleterminalutrustning. Lagen syftar till att genomföra EU:s
direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande
på marknaden av radioutrustning.