Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering av bland annat handeln med sådana produkter.