Global undersökning om innovation

Svenska företag står redo att öka investeringarna i innovation trots det osäkra ekonomiska läget – men komplexitet och expertbrist oroar. I en ny global undersökning tar Cisco ett helhetsgrepp på de teknologier och trender som präglar innovation.

Rapporten State of Global Innovation som tagits fram av Censuswide på uppdrag av Cisco, bygger på svar från 18 400 beslutsfattare och experter inom IT och teknik. 34 länder finns representerade i undersökningen, däribland Sverige. 

93 procent av de svenska respondenterna uppger att budgeten för forskning och utveckling inom IT kommer att öka under de kommande två, tre åren. Enligt undersökningen är teknologier som kommer att ha stor påverkan för den egna verksamheten bland annat generativ AI, intelligenta system, nästa generations nätverk och nya cybersäkerhetslösningar. 

Tid och resurser

Resurserna för utveckling nämns som den viktigaste faktorn för att lyckas med innovation. I Sverige visar undersökningen att tid att lägga på innovation utanför de vardagliga arbetsuppgifterna är den enskilt viktigaste frågan, medan det vanligaste svaret globalt är att verktyg och teknologi spelar störst roll.

Tid hänger ihop med arbetsbelastning – bristen på utbildad arbetskraft inom IT har under många år nämnts som en utmaning, både för att digitalisering ska kunna genomföras säkert, och utifrån ett effektivitetsperspektiv. En fjärdedel av de svenska företagen lyfter fram svårigheten att rekrytera personal som ett problem, och bland små och medelstora företag är andelen ännu större – 32 procent. 

Komplexa system

Den allra största utmaningen som lyfts fram av de svenska deltagarna i undersökningen handlar dock om IT-systems komplexitet som lyfts fram av 29 procent av respondenterna. Här är de största företagen med 1 000 eller fler anställda överrepresenterade, 33 procent pekar ut komplexiteten som ett problem.

Så många som 88 procent av respondenterna uppger också att de sätter stort värde på enkla lösningar i infrastrukturen.

Utmaningarna kan kanske också förklara varför många innovationsprojekt inte når ända fram. Enligt de svenska respondenterna skapar i genomsnitt 59 procent av digitaliseringsprojekten värde, vilket alltså innebär att fler än fyra av tio projekt inte har någon positiv effekt.