Hållbarhetsmingel på SKL Kommentus

På SKL Kommentus första hållbarhetsmingel den 17 september var Dells CSR ansvarige från USA, Deborah Albers, inbjuden att berätta om hur man jobbar med sociala krav i leverantörskedjan.

Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus, inledde mingelaftonen med att berätta om hur SKL Kommentus jobbar för att stödja upphandlande myndigheter i att följa upp de etiska och sociala krav man ställer i upphandlingar.

Som stöd till upphandlande myndigheter tillhandahåller SKI bl.a. ett system för uppföljandekontroller av etiska och sociala krav där man genom att betala en årlig avgift får tillgång till revisioner av de upphandlingar som genomförts av medlemmarna. Fokus är att följa upp avtal där stor risk för brister vad avser mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden etc. anses föreligga. Ett 20-tal revisioner, i bl.a. Kina, har genomförts sedan 2012 inom olika områden som t.ex. möbler, IT, textilier och livsmedel. Brister, som barnarbete och övertidsarbete över den lagstadgade gränsen, har sedan genom s.k. avvikelsehantering hos leverantören åtgärdats i stor utsträckning.

När man ser att det faktiskt får konsekvenser och att förändringar sker till det bättre i fabriken så inser man hur viktigt det är att stora kunder ställer krav men också att de verkligen följer upp kraven under avtalstiden, sammanfattade Peter.

En ytterligare hjälp till upphandlande myndigheter är det ramavtal för uppföljandekontroller av etiska och sociala krav som SKI nu har upphandlat för andra gången. Syftet med avtalet är att tillhandahålla professionella revisorer som kan granska om de etiska och sociala krav som man ställt i upphandlingen efterlevs eller inte.

Deborah Albers, CSR-ansvarig på Dell i USA, tog sedan över scenen och berättade om den resa som Dell gjort sedan 2013 då den danska organisationen Danwatch släppte en rapport om arbetsförhållandena hos fyra underleverantörer till Dell i Kina. Samma rapport som TV4:s Uppdrag granskning följde upp i sitt reportage tidigare i år.

Rapporten blev en väckarklocka för många då den satte hållbarhetsfrågan i fokus och visade på vikten av att fortsätta och intensifiera det långsiktiga arbete som bedrivits även före den publicerades, säger Deborah och fortsätter med att förklara vilka åtgärder som Dell genomfört sedan dess.

Dell lät genomföra fyra revisioner m.h.a. externa revisorer som konstaterade att en stor del av de brister som Danwatch tidigare satt tummen på var korrekta. Hittills har alla avvikelser åtgärdats förutom de som rör övertid. Många återkommande avvikelser inom IT-industrin handlar om övertidsuttag och är starkt kopplat till lönenivån i Kina och andra låglöneländer. Ett resultat av att drastiskt minska övertidsarbetet är att den totala månadslönen då minskas till nivåer där det kan bli svårt att klara sig. En annan utmaning är om man drastiskt höjer löner på kort tid så reagerar samhället runtikring med höjda priser för livsmedel, el, vatten etc. vilket gör att lönehöjningen äts upp till stora delar. Därför menar Deborah att detta måste vara ett långsiktigt arbete där även staten är med och höjer lägsta nivån (minimilöner) så att samhället hinner anpassa sig.

Det är de nordiska länderna med Sverige i spetsen som har drivit dessa frågor. Sverige var först att ställa kraven och få upp frågorna på bordet. Nu har fler länder hakat på och ställer samma typer av krav. Avslutningsvis förklarar Deborah att lång framförhållning och tålamod är viktiga parametrar när man vill påverka IT-branschen och dess komplexa leverantörskedjor. Att titta bortom själva tillverkningsindustrin, d.v.s. på råvaruframställning, är en stor utmaning och där krävs det att många samarbetar för att kunna påverka. Socialt- och miljömässigt ansvarstagande i leverantörskedjan är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.