”Innovation motverkas i vården”

Dagens finansieringsmodell i vården motverkar innovation. Det hävdar Therese Hazelius, Vd, Swedish Labtech, branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik.

Therese Hazelius.

Therese Hazelius och Swedish Labtech menar att för att en innovation ska ge verklig nytta i vården och ytterst för patienterna räcker det inte med att den utvecklas och tas fram. Det räcker inte ens att den finns tillgänglig i stor skala. Det krävs också att den kommer till faktisk användning.

Man pekar på att sjukvården i dag finansieras av regionerna. Antingen sker det genom en ersättning till klinikerna, baserad på hur många behandlingar de utför enligt en bestämd prislista, alternativt får de en summa som ska finansiera all verksamhet. ”Oavsett modell blir resultatet att klinikerna pressas av regionen till ett absolut minimum – det finns ju ingen alternativ uppdragsgivare”, konkluderar Therese Hazelius.

Hon skriver på debattplats i Nya Wermlands Tidning (NWT):

En konsekvens av denna finansieringsmodell är att få kliniker vill lägga pengar på att investera i någonting nytt. Varje ny investering innebär ett ännu mindre utrymme till den ordinarie verksamheten, medan varje effektivisering av verksamheten som en investering medför kan leda till en minskad ersättning från regionen.

På så sätt motverkar modellen innovation, menar debattören. 

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Therese Hazelius.

Du skriver att ansvaret för investeringar i ny teknik behöver lyftas till en högre nivå. Är Swedish Labtechs uppfattning att staten ska ansvara för investeringar i ny teknik? 

– Vi anser inte att staten ska investera i innovationsbolag, däremot kan staten aktivt medverka till att utvärdera och implementera nya lösningar/innovationer som är samhället och patienten till nytta. Det har underordnad betydelse om detta sker på regional nivå eller inte. 

Hur har ni kommit fram till grundtesen i debattartikeln (enkäter, samtal med regionföreträdare eller andra sätt)?

– Den samlade bilden vi fått från våra medlemsföretag, framförallt de mindre innovationsbolagen. 

Hur snabbt vågar ni tro på en förlängning i den riktning som ni önskar se?

– Vi upplever att det finns en stark vilja och ett driv, både statligt och regionalt, och detta drivs även framåt genom kraven på EU-nivå. Vi vill därför tro på aktiva initiativ redan under närmaste året.