Kammarkollegiets remissvar ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”

Kammarkollegiet välkomnar flertalet av förslagen i Upphandlingsutredningens slutbetänkande och utgår i sitt yttrande ifrån prioriterade frågeställningar med fokus på upphandlingsstödjande åtgärder, strategisk upphandling samt frågor kopplade till samordnade ramavtal.
Kammarkollegiet tillstyrker upphandlingsutredningens förslag vad avser behov av ett utökat och samlat stöd inom området offentlig upphandling. I likhet med Utredningen har vi upplevt att det finns ett stort behov av stöd och vägledning för alla delar av upphandlingsprocessen från både upphandlar- och leverantörshåll. – Många av