Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.