Konsumentskyddet vid finansiell rådgivning ska stärkas

Regeringen arbetar för att stärka konsumentskyddet på marknaden för finansiell rådgivning. Målet är att konsumentskyddet ska vara likvärdigt oavsett om rådgivningen handlar om sparande i värdepapper eller i försäkring, samtidigt som reglerna ska vara proportionerliga och ta hänsyn till de olikheter som finns när det gäller olika produkter och marknader.