Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

I denna lagrådsremiss lämnas förslag på de lagändringar som krävs för
att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/53/EU om fritidbåtar och vattenskotrar och om upphävande av
direktiv 94/25/EG.

Rättsdokument, Lagrådsremiss från Näringsdepartementet, Regeringen