Lagrådets yttrande gällande förslaget om amorteringskrav

Regeringen har i dag tagit del av Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Amorteringskrav. Lagrådet anser att det föreslagna amorteringskravet inte står i strid med grundlagen.