Lagrådsremiss: Direktupphandling

Regeringen lämnade den 14 februari en lagrådsremiss till lagrådet om direktupphandling. I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagrådsremiss: Direktupphandling

Socialdepartementet,
14 februari 2014