Lagrådsremiss om skärpta påföljder för den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport på väg

I går fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innebär ändringar i yrkestrafiklagen. Förslaget innebär att sanktionsavgifter införs i stället för, som i dag, böter för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Sanktionsavgifterna bör fastställas till en nivå som blir avskräckande och riktar sig till näringsidkaren. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom godstransportbranschen.

Pressmeddelande: Lagrådsremiss om skärpta påföljder för den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport
Lagrådsremiss: Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

Näringsdepartementet,
9 maj 2014