Lägre upplåningskostnader för staten

Statens lånekostnader har minskat de senaste åren samtidigt som riskerna i förvaltningen har beaktats. En flexiblare styrning har gett Riksgäldskontoret bättre förutsättningar att nå det övergripande målet för statsskuldspolitiken ‒ att låna så billigt som möjligt utan att ta för stora risker. De slutsatserna drar regeringen i den skrivelse om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 som överlämnas till riksdagen idag.