Lättare att köpa IT-utrustning med nytt ramavtal

IT-branschens stegrande utveckling gör det svårt att upphandla IT-produkter som möter modern standard till skolor och kontor. Därför är det många som sett fram emot det nya ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 som nu är klart för avrop. Vi har ställt några frågor till upphandlare Anna Larsson som har genomfört upphandlingen.

Avtalsskrivning med leverantörerna på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 2017-07-05

Anna Larsson är glad att upphandlingen är slutförd utan överprövningar och att ramavtalet är på plats. Den största utmaningen hon upplevde under arbetet var att få fram ett ramavtal som är enkelt att avropa från för kunderna och som kan generera en långsiktig leverantör som täcker alla behov.

– Eftersom IT-branschen utvecklas i rekordfart måste dessutom upphandlingen utformas så att kunderna kan avropa moderna och uppdaterade produkter under hela ramavtalsperioden, säger Anna.

Två avtal blev ett

Det nya ramavtalet ersätter två förut separata avtal, ett för arbetsplatser och ett för elevdatorer. Anledningen till att de nu har slagits ihop är att många av villkoren i avtalen överlappar varandra gällande bland annat leverans, service och support, garantier och finansieringsmöjligheter.

– Att slå samman avtalen underlättar avtalsförvaltningen för både oss och leverantörerna och leder till administrativa fördelar, konstaterar Anna.

Eftersom det finns väsentliga skillnader i de typer av produkter som köps in till kontoret och skolan berättar hon att hon ändå valt att dela upp det nya ramavtalet i två delområden som motsvarar de tidigare fristående avtalen.

Förnyad konkurrensutsättning hjälper specifika beställningar

Avrop från ramavtalet kommer att genomföras med förnyad konkurrensutsättning. Anledningen är att underlätta för avropande kommuner att göra en bättre affär för sina specifika beställningar. Leverantörerna på ramavtalet får då lämna anbud igen enligt villkoren i ramavtalet i en ”miniupphandling”.

– Den främsta fördelen med förnyad konkurrensutsättning är den ökade konkurrensen, tycker Anna, vi har 14 och 7 tilldelade ramavtalsleverantörer för respektive delområde och produktpriserna offereras på nytt vid den förnyade konkurrensutsättningen. Det innebär att kunderna har möjlighet att få många kvalitativa och prisvärda anbud vid sina avrop.

Avropsstöd som underlättar

För att förenkla för leverantörerna att lämna anbud i den förnyade konkurrensutsättningen har SKI tagit fram ett omfattande avropsstöd i form av bland annat mallar för avropsförfrågan och kontrakt, men även svarsmallar för att precisera kraven på produkterna.

– Detta underlättar för de avropande myndigheterna att specificera önskemål och behov, vilket i sin tur innebär att det blir tydligt för leverantörerna vilka förutsättningar de ska basera sina anbud på, säger Anna.

Varför är då det här avtalet så efterlängtat hos kunderna? Anna tror det beror på att produkter på IT-området är svåra att upphandla, framförallt om man har få resurser.

– Jag tror att många av kunderna nu ser en möjlighet att enkelt kunna avropa produkter och tjänster som motsvarar deras behov från vårt ramavtal, avslutar hon.

Text: Anna Hankers, digital kommunikatör