Möbler 2017 – nu drar vi igång

Förstudiearbetet inför kommande upphandling har nu påbörjats. Huvudfrågan vid det första kund- och leverantörsmötet i februari var hur den praktiska avropshanteringen idag fungerar och hur den kan förbättras till kommande ramavtal. Man diskuterade även formerna för hur möbler kan köpas och hur allt fler kommuners önskemål om möbelåtervinning kan hanteras.

Vi kommer att hålla fler möten med samtal om hur den kommande upphandlingen ska utformas. Det är viktigt att vi får in synpunkter från både beställare, upphandlare och de som arbetar med de strategiska lokalförsörjningsfrågorna nu när vi gör en ny upphandling av ramavtal för möbler. Och naturligtvis vill vi att dialogen med leverantörer även den här gången att hjälpa oss så att ramavtalen blir så enkla att använda som möjligt för våra kunder.

– Det nuvarande ramavtalet är populärt och formen för avrop vid kompletterade inköp har blivit en betydelsefull förenklingsfaktor för de 297 myndigheter som idag använder ramavtalet, säger Caroline Tottie, kategoriansvarig för möbler.

Behovet av möbler fortsatt stort

Den svenska möbelindustrins tillverkning ökade under 2016 med 0,8 miljarder kronor till 22,8 miljarder kronor. Butikshandeln ökade med 4% från 33,5 miljarder till 35 miljarder under 2016. En avsevärt lägre ökningstakt mot 2015 då ökningen i butikshandel var 12% mot 2014.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 262 företag varav 849 är företag med anställda. Totalt antal anställda inom möbelindustrin är 13 000. Totalt beräknas ungefär 30 000 personer vara sysselsatta inom möbelindustrin och den totala möbelhandeln inklusive B2B i Sverige.

I redovisningen över andelen exporterade och importerade möbler är siffrorna i stort lika mellan åren. Det handlar om ca 16 miljarder i både import som export över åren. Sveriges stora exportländer är Norge (33%), Danmark (12%) och Tyskland (11%). Största möbelimporten kommer från Polen (19%), Kina (18%) och Litauen (13%).

För SKI landade det totala avropsvärdet under 2016 på drygt 1,3 miljarder kronor då leverantörernas försäljningsstatiskt från de 297 myndigheter som tillämpat ramavtalet sammanräknats. 2015 var den rapporterade avropsvolymen drygt 850 miljoner kronor för de 266 myndigheter som då använde ramavtalet för sin möbelförsörjning. På Kammarkollegiets möbelavtal avropades under 2016 möbler för drygt 650 miljoner kronor.