Myndigheterna ska lämna bokslutsrapportering och särskild dokumentation senast 13 februari

Regeringen har föreskrivit att berörda myndigheter ska lämna underlag som Ekonomistyrningsverket behöver för årsredovisningen för staten enligt 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast den 13 februari 2015. Regeringen fattade beslut den 19 december 2014 (Dnr Fi2014/4528). Den 13 februari är något tidigare än enligt ordinarie regler. Regeringen beslutade även att ESV ska underrätta myndigheterna om detta beslut.