Näringslivet förlorar inflytande på högre utbildning


Nyligen skickade utbildningsdepartementet ut förslaget på ett nytt kvalitetsgranskningssystem för den högre utbildningen på remiss. Det inflytande arbetsgivarna föreslås ha i att kvalitetssäkra sina framtida medarbetare är i nuläget reducerat till att arbetslivsrepresentanter ska finnas med i bedömargrupperna. Vad det innebär i praktiken ska Universitetskanslersämbetet fortsätta utreda i ett nästa skede.