Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen tillsatte den 20 februari 2014 en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi. Strategin ska utgöra en grund för uppföljning
och utvärdering av regeringens insatser för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget har även omfattat arbetet mothedersrelaterat våld och förtryck.
Rättsdokument, Statens offentliga utredningar Från Socialdepartementet