Ny rapport visar att likabehandlingsprincipen lämnar större utrymme för leverantörsdialog än tidigare trott

Det finns större möjlighet till dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer inför en upphandling än vad många tidigare trott. Det visar en ny utredning av likabehandlingsprincipen som SKL Kommentus Inköpscentral låtit genomföra.

Att upphandla bra avtal kräver stor förståelse för marknaden och den bransch avtalet omfattar. Då är det inte bara bra, utan nödvändigt, att föra dialog med både branschen och leverantörerna under hela inköpsprocessen. Många upphandlande myndigheter är dock osäkra på vad de får prata om med leverantörer. En återkommande fråga är hur och om likabehandlingsprincipen kan brytas vid dialog inför en upphandling, och om leverantörer kan riskera att utestängas från upphandlingar efter dialog.

För att bringa klarhet i frågan har SKL Kommentus Inköpscentral låtit advokat Erik Olsson och bitr. jurist Tahmina Sahibli från Advokatfirman Kahn och Pedersen AB göra en utredning.

– Resultatet visar att det finns större utrymme för dialog och samverkan mellan upphandlande myndighet och leverantör inför upphandling än vad vi tidigare trott, berättar Ted Stalte, ansvarig leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral.

Skyldighet att endast ange information som är relevant för anbudsgivning

En av utredningens slutsatser är att likabehandlingsprincipen inte innebär att alla anbudsgivare alltid ska ha samma förutsättningar, utan bara att kvalificerade leverantörer ska ha en rimlig möjlighet att inkomma med ett konkurrenskraftigt anbud.

Därför finns heller ingen skyldighet att tillgängliggöra all information som delgetts de leverantörer som deltagit i förberedelser av en upphandling utan endast sådan information som är relevant för anbudsgivningen.

– Som upphandlande myndighet riskerar man bara att överträda likabehandlingsprincipen om dialogen med en viss leverantör resulterar i krav som gynnar den leverantören på ett sätt som inte är försvarbart utifrån ens faktiska behov. Eller om förutsättningarna i upphandlingen är otydliga så att andra leverantörer inte kan förstå vad som efterfrågas och lämna konkurrenskraftiga anbud, förklarar Ted.

Om likabehandlingsprincipen överträdes

I rapporten lyfter skribenterna flera exempel på åtgärder som upphandlande myndigheter kan vidta för att undvika ovan nämnda situationer. Skulle de ändå uppstå och likabehandlingsprincipen anses ha överträtts får upphandlande myndigheter förkasta en leverantör som deltagit i det förberedande arbete.

– En konkurrerande leverantör har dock inte möjlighet att överpröva upphandlingen för att försöka tvinga den upphandlande myndigheten att utesluta leverantören. Bara om olikbehandlingen leder till oproportionerliga krav eller brister i transparens måste upphandlingen göras om, säger Ted.

Vill främja samtal mellan det offentliga och privata

Varför lät ni genomföra utredningen?

– Vår förhoppning är att vi med den här rapporten kan bidra till att klargöra tveksamheter som idag finns kring professionella samtal mellan det offentliga och privata. Vi vill skapa goda exempel på hur samarbete mellan olika branscher kan bidra till goda affärer, avslutar Ted Stalte.