Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om rätt för anbudsgivare i en upphandling att ta del av övriga anbudsgivares anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.

Även om SKI inte omfattas av offentlighetsprincipen har ledningen beslutat att vi ska ha ett öppet förfarande när det gäller inkomna anbudshandlingar i våra ramavtalsupphandlingar. De nya villkoren innebär att leverantörer som lämnar in anbud till SKI:s upphandlingar kommer få möjlighet till insyn i varandras anbud. Hitintills har vi haft en restriktiv hållning och har i princip inte lämnat ut några anbudshandlingar alls vid förfrågningar.

– Vi gör det här för att öka transparensen i våra upphandlingar, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

De nya villkoren och rutinerna kommer att gälla för upphandlingar som inköpscentralen gör i eget namn men inte i upphandlingar där vi är ombud.

Leverantör kan begära sekretess

Vissa uppgifter i ett anbud kan anses vara känsliga och leverantören har då möjlighet att önska att dessa inte ska lämnas ut vid en förfrågan. I sådant fall behöver leverantören komplettera sitt anbud med en kopia på anbudet där de sekretessbelagda uppgifterna är dolda. Det ska göras inom viss i förfrågningsunderlaget angiven tid efter anbudsöppningen.

– Lagen om företagshemligheter gör att vi inte kan lämna ut sådant som anbudsgivaren anser är företagshemligheter. Vi skulle kunna bli skadeståndsskyldiga om vi lämnar ut känsliga uppgifter. Däremot lämnar vi naturligtvis ut handlingar till domstolar eller andra rättsvårdande myndigheter om de begär det, säger Åsa Edman

Det går inte att begära sekretess på uppgifter om priser, rabatter, information om erbjudna varor och tjänster samt kontaktuppgifter när avtalet väl har trätt i kraft. Dessa uppgifter måste normalt finnas tillgängliga för beställare på vår webbplats och avtalsdatabas för att avtalet ska kunna tillämpas.

Undantag kommer dock att göras för uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Utlämning av handlingar

Vid förfrågan om utlämning av handlingar kommer vi att göra en bedömning utifrån eventuella sekretessförbehåll om vilka uppgifter som ska lämnas ut. Ett beslut att lämna ut hela eller delar av ett anbud går inte att överklaga. Den som begär utlämnande av handlingar kommer, så långt det är möjligt, få besked inom 24 timmar om begäran kommer in under en vardag. Handlingarna kommer dock tidigast att lämnas ut efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut meddelats.