Ny sida

Vi upphandlar spårvagnar och spårvagnsunderhåll till Spårväg mellan Lund C och ESS – en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordost. Ett mycket spännande projekt med många utmaningar då det rör sig om stora värden och det är tekniskt komplext med olika regelverk att ta hänsyn till.

Strax utanför Lund finns två framstående forskningsanläggningar, MAX IV och ESS.
När båda forskningsanläggningarna är färdigställda kommer bortåt 700 anställda och 5 000 gästforskare från hela världen att arbeta här.

Forskningsenheterna arbetar inom närliggande teknikområden. Båda bedriver materialforskning med olika metoder. ESS använder neutroner för att studera materialens minsta beståndsdelar medan MAX IV utnyttjar en mycket intensiv ljuskälla, synkrotronljus. ESS och MAX IV är världsledande inom sina respektive områden.

Under 2017 börjar byggnationen av Lunds nya spårväg, som ska knyta ihop de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS med centrum. Samtidigt förtätar man och bygger en helt ny stadsdel runt den nya spårvägen – på sikt planeras för ytterligare 50 000 människor ska kunna bo och arbeta längs med stråket.
Spårvägsprojektet drivs av Lunds kommun och Region Skåne. Det ska bli en effektiv, miljövänlig och bekväm transportlösning.
Spårvagnarna som upphandlas beräknas rymma tre gånger fler passagerare än vad en vanlig stadsbuss gör i Lund, med en längd på cirka 30 meter. Drivmedlet är grön el. På hållplatserna och ombord på spårvagnarna ska det finnas WiFi.
Dessutom byggs en depå i närheten av ESS med verkstad och uppställningshall för spårvagnarna samt kontor och utbildningslokaler.