Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

Enkäten kommer visa vad företagen tycker och huvudsyftet är att höja nöjdhetsindex på sikt.

Ted Stalte, ansvarig för leverantörsrelationer på SKI:

– Vi vill lyssna på och ha goda relationer med marknaden för att få veta vad den tycker och skapa ett leverantörsdrivet utvecklingsarbete. Med enkätsvaren samt löpande dialog genom hela upphandlingsförloppet förädlar vi vårt tillvägagångssätt och höjer kvaliteten på våra ramavtal.

Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv ser positivt på att leverantörerna i större utsträckning kan tycka till om och påverka upphandlingarna.

– Det är jättebra att SKI är intresserade och vill dra nytta av företagens synpunkter. Dock är det viktigt med återkoppling som visar att svaren blir tillvaratagna och analyserade. Leder synpunkterna dessutom till förbättringar kommer de som svarat känna att deras bidrag spelar roll. Med den tilliten får SKI sannolikt in fler anbud framöver, tror hon.

Även förfarandet med att gå ut med externa remisser innan själva annonseringen utökas, berättar Ted. Åsikterna som kommer in kan leda till eventuella korrigeringar i förfrågningsunderlaget.

I den övergripande strategin ingår också att Ted, tillsammans med kategori- och avtalsansvariga, träffar och upprätthåller kontakten med branschorganisationer knutna till SKI:s olika ramavtalskategorier. En specifik plan för leverantörsmöten, workshops och gemensamma branschaktiviteter håller på att ta form.

– SKI arbetar sedan tidigare med att fånga upp behoven hos de som använder ramavtalen. Genom att behandla företagen som självklara samarbetspartners får vi avtal där såväl leverantörer som våra kunder är vinnare, avslutar Ted.