Offentlig sektor måste sluta ignorera AI

Vi har helt enkelt inte råd att vänta med att implementera AI. Det är avgörande för Sveriges ekonomiska framtid och konkurrenskraft på den globala arenan, där den mest framgångsrika strategin är att börja agera nu. Det hävdar David Wallén, VD & medgrundare, Intric.ai, i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER.

David Wallén, VD & medgrundare, Intric.ai.

I dagens ekonomiska klimat och demografiska trender står den offentliga sektorn inför utmaningar såsom begränsade resurser och ökade förväntningar på service. Att upprätthålla god servicekvalitet med färre medel är en utmaning. Implementeringen av AI är en grundläggande förutsättning för att effektivisera verksamheten och bygga en kultur av kontinuerlig förbättring. Genom att ge medarbetarna rätt kunskaper och verktyg förbättrar vi kvaliteten på offentliga tjänster och främjar innovation, vilket säkerställer att Sverige förblir konkurrenskraftig globalt.

I kontexten av ekonomiska utmaningar belyser en rapport från Digg potentialen som AI-teknik erbjuder. Enligt Digg är det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av nuvarande AI-teknik i svensk offentlig förvaltning betydande. Potentialen beräknas uppgå till cirka 140 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar omkring 6 procent av de totala offentliga utgifterna idag.

Samhällsutmaningar

Dessutom uppskattar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att det fram till år 2031 behöver rekryteras 400 000 nya medarbetare i arbetsför ålder till välfärden. Givet dagens arbetskraft och ekonomiska resurser kan detta vara en utmaning. Denna situation förtydligas ytterligare av Finansdepartementets prognos om ett finansieringsgap på 90 miljarder kronor från och med 2026, vilket visar på AI:s kritiska roll i att hantera dessa pressande samhällsutmaningar.

Samtidigt verkar vi i ett hårt reglerat klimat inom EU, där lagar som GDPR och EU AI Act styr användningen av AI-teknologi. Digg betonar vikten av grundlig förberedelse genom att inventera vilka typer av AI-lösningar som redan används, planeras eller testas inom organisationen. Att följa EU:s regelverk för AI behöver inte vara en svår uppgift. Med rätt verktyg som uppfyller grundläggande krav för datalagring och som tillhandahåller nödvändiga funktioner för att exempelvis klassificera implementationer, är man väl förberedd. Dessa förutsättningar gör det möjligt att enkelt anpassa sig till regelverken och effektivt integrera AI-teknologi i verksamheten.

Välj hållbara system

Det kan därför vara klokt att redan nu se över rutiner inom verksamheten som rör AI-lösningar. Det är avgörande att välja system som inte bara följer de aktuella regelverken, som GDPR och EU AI Act, men som även är hållbara på lång sikt. Man måste därför kunna blicka lite längre fram gällande möjligheterna kring tekniken. Många av användningsfallen där AI kan göra verklig skillnad innefattar behandling av känsliga personuppgifter, och ifall man bygger upp hela sin infrastruktur kring amerikanskägda företag missar man dessa möjligheter.

Men att effektivisera den offentliga sektorn med hjälp av AI innebär mer än att bara använda de senaste verktygen; det handlar om att skapa en kultur av att agera nu och iterativt jobba med kontinuerlig förbättring. Genom att ge medarbetarna möjligheten att förstå och använda tekniken kan vi inte bara förbättra administrationen utan även stimulera innovation. Det är också viktigt att komma ihåg att AI:s roll inte är att ersätta människor, utan att effektivisera och förädla processer, så att människor kan ägna tid åt att göra det vi gör bäst, interagera med andra människor.

Studier kring digitalisering av viktiga processer som offentlig sektor är ansvariga för, till exempel utfärdandet av ekonomiskt bistånd inom kommunen, visar att när handläggare tack vare ökad digitalisering kan flytta tid från tunga administrativa uppgifter till att öka andelen personliga uppföljningsmöten, minskar mängden bidrag som behöver delas ut. Detta är ett praktexempel på hur teknik i stället för att ersätta människor tillåter oss att ägna tid åt mer värdeskapande aktiviteter som maskiner gör sämre, i detta fall fysiska möten och personlig dialog.

Inte bara offentlig sektor

Men detta gäller inte bara offentlig sektor. I en artikel publicerad i Dagens Industri, baserad på en omfattande undersökning av PwC, avslöjas att även svenska företag ligger efter när det gäller att använda AI för att effektivisera sina verksamheter. Sofia Götmar-Blomstedt, VD för PwC Sverige, understryker nödvändigheten av att ”företagare där ute måste öka tempot” eftersom det finns en överhängande risk att svenska bolag kommer att tappa i konkurrenskraft.

Vi har helt enkelt inte råd att vänta med att implementera AI. Det är avgörande för Sveriges ekonomiska framtid och konkurrenskraft på den globala arenan, där den mest framgångsrika strategin är att börja agera nu. Organisationer som tar initiativet att experimentera med AI, även i liten skala, uppnår inte bara djupare kunskap om tekniken utan också insikter som leder till vidare förbättringar och ökat värdeskapande. Det är dags att börja agera och bana väg för en mer innovativ och effektiv framtid.

David Wallén, VD & medgrundare, Intric.ai