Ökat intresse för e-upphandling inom offentlig sektor

Kammarkollegiets Upphandlingsstöd har genomfört en undersökning avseende upphandlande myndigheters användning av elektronisk upphandling (e-upphandling). Undersökningen genomfördes via en webbenkät som skickades till kommuner, landsting och statliga myndigheter under november månad 2010. Resultatet visar att 45 % av de upphandlande myndigheterna använder någon form av verktyg för e-upphandling.
Många har angett att de relativt nyligen anskaffat sina verktyg och att de successivt inför mer och mer av dess funktionalitet. Det finns många fördelar med e-upphandling för både upphandlare och de