Omsorg om anställda ger flexibilitet

I dag ställs det höga krav på tjänsteföretagens förmåga att snabbt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter. Mycket fokus läggs på strategisk och finansiell flexibilitet, men åtgärder som underlättar för anställda att hantera förändringar glöms ofta bort. Det handlar om allt från ledarskap och adekvat utbildning till goda anställningsvillkor, skriver Mike Ettling, VD på Unit4 i denna krönika för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Mike Ettling, VD, Unit4.

Behovet av flexibilitet har ökat i samband med pandemin, el-krisen, bristen på komponenter, logistikutmaningarna, den begynnande lågkonjunkturen och krigen i Ukraina och Mellanöstern – bara för att nämna några omvärldshändelser på senare tid som skapat en mer osäker marknad, även för tjänsteföretag.

Och i bakvattnet av det har vi sett ett nytt modeord i företagsvärlden – “Resilience” –  eller motståndskraft på ren svenska. Motståndskraft handlar om att verksamheter ska vara så flexibla att de snabbt kan hantera kraftigt förändrade omständigheter. 

Flexibilitet på olika nivåer

För att ett företag ska bli motståndskraftigt krävs att såväl styrning, drift och ekonomi som ett flertal andra aspekter ses över. Det krävs motståndskraft på olika nivåer: strategisk, organisatorisk och finansiell. Men också vad gäller det sociala – så kallad “social resilience”. 

“Social resilience” (social motståndskraft) handlar om hur anställda, både som individer och som team, kan hantera de utmaningar som ekonomin, livet och världen i stort bjuder på. Och det gäller inte bara anställda utan även kunder, partner, leverantörer och andra intressenter.

Förstå de anställdas behov

En viktig faktor för motståndskraft är att inte bara se anställda som resurser, som kan flyttas runt efter behov. Det behövs självklart HR-system för att hålla reda på var anställda finns, vad de gör och till vilka kostnader. Men det är ännu viktigare att verkligen förstå de anställdas behov och känna empati med dem. Pandemin visade verkligen hur viktigt det är för företag att uppfylla de anställdas behov. Det leder till företagskulturer som bidrar till trivsel och att personalen stannar kvar, vilket ger bättre förmåga att hantera förändrade omständigheter.

Utbildning en nyckel

En framgångsfaktor för hög motståndskraft är att kunna erbjuda medarbetarna flera alternativa karriärmöjligheter och löpande relevant utbildning. Det är inte hållbart att avstå från att erbjuda utbildning med motiveringen att den används som en språngbräda för att söka nya jobb. Undersökningen ”2023 Professional Services Maturity Benchmark” visar till exempel att antalet utbildningsdagar på tjänsteföretag för första gången är fler än tio per år. Det gynnar dels individens anpassningsförmåga, men ger också robustare företag och starkare varumärken, vilket i sin tur underlättar rekrytering.

Läs mer om detta, klicka här.

Moderna tekniklösningar

Det är även viktigt att erbjuda moderna tekniklösningar på HR-området, inte minst för att göra det möjligt för en anställd att följa sin egen utveckling. Att verktygen ska kunna användas mobilt är självklart i dag, liksom att användningen av dem ska vara enkel och tidseffektiv. Att erbjuda flexibla arbetsvillkor är ytterligare en faktor som blir allt viktigare. Till detta ska naturligtvis även läggas den finansiella aspekten som lön, bonus, pension och andra förmåner. 

Sammantaget är omsorg om anställda en absolut nödvändighet för tjänsteföretag som vill kunna stå stadigt i den osäkra omvärld vi alla verkar i. Genom fokus på individerna går det att bygga en framgångsrik företagskultur, som leder till goda resultat och till att anställda stannar kvar på sina jobb.

Mike Ettling, VD på Unit4