Otillräcklig styrning av digitaliseringen

Brist på etisk kompass och respekt för den lagstiftning som skyddar den personliga integriteten. Avsaknad av diskussion om hur digitaliseringen ska styras.

Fia Ewald, konsult i informationssäkerhet, är kritik till det slutbetänkande (Förnya taktiken i takt med tekniken) som Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) lade fram i slutet av 2022. 

Hon anser att innehållet är torftigt och att den etik som företräds mest går ut på att undanröja hinder ”så att revolutionen inklusive digitaliseringen kan gå så fort som möjligt”.

Fia Ewald inleder sitt nyhetsbrev med raderna: 

Så ofta har jag saknat en djupare diskussion i svensk förvaltning om hur den ständigt pågående digitaliseringen ska styras och då inte minst ur ett politiskt samt ett underliggande etiskt perspektiv. När Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i december 2022 efter 4 års utredande väcktes därför ett litet hopp om en rapport med någons slags intellektuell höjd. 

Torftigt innehåll

Fia Ewald säger sig ha ansträngt sig ”för att hitta mening i detta arbete där så många timmar lagts ner men med undantag av redovisande partier om teknisk utveckling i stort är det svårt”. Hon anser att innehållet över lag är torftigt. 

Konsulten i informationssäkerhet är också kritisk till den etik som företräds i betänkandet. ”Här förefaller etik vara synonymt med regler”, reflekterar hon, och fortsätter:  


Tyvärr är detta en återklang av den generella bild av lagstiftning som är rådande i digitaliseringssammanhang. Uttolkat så innebär synsättet en brist på respekt för det intresse som en lag avser att skydda, när det gäller digitalisering i många fall den personliga integriteten. Lagen ska bara ändras eftersom den utgör ett hinder för ”utvecklingen”. 

Alternativt perspektiv

Fia Ewald menar att ett alternativt perspektiv skulle kunna vara att lagen visserligen kan ändras men då med förutsättningen att det intresse som den ska skydda tillgodoses på ett annat och likvärdigt sätt. 

– Ett rimligt krav vore att den/de som föreslår att lagen ska ändras också tar på sig ansvaret att beskriva hur man ska gå till väga för att värna exempelvis integriteten på ett lika bra sätt med annan lagstiftning. Detta sker dock i princip aldrig. I stället rycker man ur proppen som håller båten tät utan att ens antyda vad som ska ersätta den. Och sakta sjunker vi alla ner allt djupare, avslutar Fia Ewald dramatiskt.

Läs mer här:

https://fiaewald.se/