Överprövningsutredning och mingel hos SKL Kommentus

Den nionde mars hade SKL Kommentus det stora nöjet att bjuda in gamla och nya kunder och vänner till en kväll med Överprövningsutredningen och trevligt mingel. Koncernens chefsjurist Åsa Edman inledde kvällen med att berätta om hur regelverket för prövning av upphandlingar och antalet upphandlingsmål utvecklats sedan LOUs tillkomst.

Konsekvenserna av skärpta rättsmedel är att upphandlingen fått en slagsida mot lagtillämpning och att den goda affären har kommit i skymundan. De skärpta rättsmedlen har emellertid också lett till ett ökat fokus på bristerna i den offentliga upphandlingen.

Ett känt exempel är Upphandlingsutredningens uttalanden om vikten av att ledningar i stat, kommun och landsting gör den offentliga upphandlingen till strategisk fråga och regeringens satsningar på ett förstärkt upphandlingsstöd.

Utredaren Christer Sjödin och utredningssekreteraren Åse Nevhage redogjorde för Överprövningsutredningens slutsatser och förslag. Det viktigaste förslagen är en handlingsregel som syftar till att snabba upp handläggningen av upphandlingsmål i förvaltningsrätterna till maximalt 90 dagar. Till detta lagförslag knyts en möjlighet till temporär direktupphandling när de 90 dagarna löpt ut.

Vidare föreslås en form av preklusionsregel som syftar till att öka dialogen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer och undvika överprövningar av sådant som kan åtgärdas i ett tidigt stadium av upphandlingen.

Av intresse är också förslaget som innebär att upphandlande myndigheter i skadeståndsmål enligt LOU inte längre riskerar att bli ersättningsskyldiga för de kostnader motparten haft för ombud m.m. i en föregående överprövning. Våra gäster uttryckte både hoppfullhet och tveksamhet inför olika delar förslagen men på det stora hela får utredningen ses som ett steg i rätt riktning.

Kvällen avslutades med dryck, mat och prat i positiv anda.