Översyn av Betalningsansvarslagen

En särskild utredare ska göra en översyn av betalningsansvarslagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt. En utgångspunkt för översynen ska vara att precisera formerna för samverkan mellan huvudmännen. Översynen ska omfatta både somatisk, geriatrisk och psykiatrisk vård.

Dir. 2014:27 Betalningsansvarslagen

Socialdepartementet,
27 februari 2014