Positiva resultat i enkät inom funktionshinderområdet

En ny nationell undersökning till brukare inom funktionshinderområdet visar att nio av tio trivs på sina boenden.