Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen där man bl.a. föreslår att det införs en kompetensutvidgande bestämmelse som möjliggör för kommuner och landsting att lämna bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur vid konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier).

Prop. 2013/14:136: Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

Finansdepartementet,
11 mars 2014