Regelförenkling genom slopad kvartalsrapportering

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss gällande regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Den innehåller förslag som minskar de administrativa kraven för börsnoterade företag.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund