Regeringen vill sänka sjuklönekostnaderna för företagen

Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 att föreslå att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor. Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i förlängningen leder till att fler små företag vågar nyanställa.

Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga högkostnadsskyddet.

Pressmeddelande: Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

Näringsdepartementet,
22 oktober 2014